Front cover image for ספר ישראל והזמנים : על עניני זמני היום והלילה, ומצות התלויים בהם

ספר ישראל והזמנים : על עניני זמני היום והלילה, ומצות התלויים בהם

Print Book, Hebrew, ©1983-©1985
מהד׳ חדשה מורחבת (כרך 2.) View all formats and editions
[חמו״ל], Bruḳlin, N.Y., ©1983-©1985
3 volumes ; 27 cm
20146883
חלק א. פרטי דיני המצות וההלכות התלויים בזמנים מכל ד׳ חלקי השו״ע ־־ חלק ב. הנקרא שרגא לחיים, בו יבואר זמן בין השמשות וזמן הלילה לשיטות חז״ל וראשונים ־־ חלק ג. יכיל טבלאות של הזמנים המדוייקים לכל יום ויום לפי שיטות חז״ל ופוסקים
Vol. 2.: .הנקרא שרגא לחיים