Front cover image for Withī mai nai kānčhat kānsưksā khō̜ng Chāt

Withī mai nai kānčhat kānsưksā khō̜ng Chāt

Economic aspects of Thai primary educational system
Print Book, Thai, 2532 [1989]
Phim khrang thī 1 View all formats and editions
Sūn Nangsư̄, Čhulālongkō̜nmahāwitthayyālai, [Bangkok], 2532 [1989]
87 pages : illustrations ; 22 cm
9789745699489, 9745699489
22597497
In Thai