Front cover image for Ansoft工程电磁场有限元分析

Ansoft工程电磁场有限元分析

Ben shu zhu yao jie shao leANSOFTgong si deMaxwell 2Dyu 3Ddian ci chang ji suan ruan jian ji cheng huan jing ji qi cao zuo yu shi yong fang fa, shu zhong lie ju le da liang de gong cheng ying yong shi li deng
Print Book, Chinese, 2005
电子工业出版社, Beijing, 2005