Front cover image for Phra Phōthisat Kūan ʻIm : tamnān khō̜ng phraphōthisat phūpīam dūai khwāmmēttā karunā

Phra Phōthisat Kūan ʻIm : tamnān khō̜ng phraphōthisat phūpīam dūai khwāmmēttā karunā

On life and dhamma practices of Kuan Im Bodhisattvas, the Bodhisattvas of compassion
Print Book, Thai, 2554 [2011]
Phim khrang thī 1
Samnakphim Mư̄ang Bōrān : Čhatčhamnāi, Wiriya Thurakit, Krung Thēp, 2554 [2011]
101 pages : illustrations ; 25 cm
9789747385571, 9747385570
762380657
In Thai