Front cover image for Euchologion to mega : periechon tas tōn hepta mystēriōn akolouthias, tas tōn cheirotoniōn taxeis, kata tēn en tō archieratikō hermēneian : tēn te tōn eukainiōn tou naou akolouthian, kata tēn en Voukorestiō ekdosin : tas te allas akolouthias kai euchas, kai ta Apostoloeuangela tōn episēmoterōn heortōn

Euchologion to mega : periechon tas tōn hepta mystēriōn akolouthias, tas tōn cheirotoniōn taxeis, kata tēn en tō archieratikō hermēneian : tēn te tōn eukainiōn tou naou akolouthian, kata tēn en Voukorestiō ekdosin : tas te allas akolouthias kai euchas, kai ta Apostoloeuangela tōn episēmoterōn heortōn

Print Book, Greek, 1869
Ekdosis tritē View all formats and editions
Ek tēs Hellēnikēs Typographias tou Phoinikos, En Venetia, 1869
1 volume
77212263